Ekologické obaly na jedlo. Vyrobené z kompostovateľných materiálov.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.zinco.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy na diaľku uzatvorenej medzi Vami – ako kupujúcim-podnikateľom a nami – ako predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj produktov alebo služieb predávajúceho, ktoré sa nachádzajú v elektronickom obchode na internetovej stránke www.zinco.sk . Vzhľadom na povahu, účel využitia a balenie ponúkaného tovaru je nákup tovaru umožnený výlučne kupujúcim – podnikateľom.

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.zinco.sk a predávajúcim tovaru na tejto webstránke je spoločnosť:
CALLYPSO, s.r.o.
so sídlom: Pod Žiarcom 914/42, 027 44  Tvrdošín, Slovenská republika;
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro číslo vložky 53286/L.

IČO: 45 655 421
DIČ: 20 23 077 067
IČ DPH: SK20 23 077 067
tel.č.: +421 944 247 111, +421 940 581 258, e-mail: info@zinco.sk


(ďalej len “CALLYPSO” alebo „Predávajúci“)

 

Kupujúcim ste Vy, ako podnikateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje tovar v rámci svojho podnikania za účelom jeho využitia pri podnikaní, resp. ďalšieho predaja či obchodovania s ním.

(ďalej len  „Kupujúci“)

 

Hore uvedená adresa a kontaktné údaje Predávajúceho slúžia kupujúcim aj pre uplatnenie reklamácie, podanie sťažnosti alebo iného podnetu.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Reklamačný poriadok, ktorým sa upravuje postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru, prípadne postup vybavovania sťažností a podnetov, a práva zmluvných strán z toho vyplývajúce.

Náš zmluvný vzťah sa riadi najmä Zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení a zákonom o elektronickom obchode.

OBSAH TÝCHTO VOP

I. Základné pojmy

II. Uzatváranie zmluvy

III. Cena, minimálna hodnota objednávky, platobné podmienky a možnosti platby

IV. Dodacie podmienky

V. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

VI. Zodpovednosť za vady. Záručná doba, reklamácie, reklamačný poriadok

VII. Ochrana osobných údajov

VIII. Orgán dozoru

IX. Záverečné ustanovenia

 

I. ZÁKLADNÉ POJMY

E-shop: počítačový program – internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na internetovej doméne: www.zinco.sk .

Kupujúci - podnikateľ: fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Predávajúci: spoločnosť – CALLYPSO, s.r.o., so sídlom Pod Žiarcom 914, 027 44  Tvrdošín, IČO 45 655 421, DIČ: 20 23 077 067, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro číslo vložky 53286/L.

Súvisiace náklady: predovšetkým náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu na ním zadanú adresu (najmä poštovné), náklady súvisiace so zaplatením tovaru (najmä dobierka), ale aj náklady na spracovanie grafického projektu a individuálnu potlač zakúpených produktov logom alebo iným reklamným materiálom kupujúceho. Všetky Súvisiace náklady budú rekapitulované a oznámené kupujúcemu pred záväzným objednaním tovaru alebo služby (ak sa aplikujú).

Tovar: vec ponúkaná predávajúcim prostredníctvom e-shopu www.zinco.sk. Jednotlivé vlastnosti konkrétneho tovaru sú bližšie popísané pri každom tovare, ktorý si kupujúci môže objednať.

Služba: predovšetkým individuálna grafická potlač produktov logom alebo iným reklamným materiálom kupujúceho.

Kúpna zmluva: každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim – podnikateľom. Zmluva je uzatvorená na základe elektronickej objednávky zo strany kupujúceho a dodaním tovaru zo strany predávajúceho buď priamo alebo prostredníctvom tretích osôb (dopravcov). Neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy sú tieto obchodné podmienky. 

Objednávka: je odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky predávajúceho a cenu tohto tovaru. Objednávka môže byť zaslaná aj na email, fax, poštou prípadne telefonicky.

Obchodné podmienky: sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania jeho objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

II. UZATVÁRANIE ZMLUVY

V nižšieuvedenom obchodnom vzťahu vystupujete ako Kupujúci – podnikateľ.

 1. Tovar si objednávate na základe ponuky uvedenej na stránke www.zinco.sk prostredníctvom elektronického objednávkového formulára. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých povinných polí objednávkového formulára. Do príslušných polí vypĺňajte prosím správne a pravdivé údaje, najmä pravdivo uveďte svoju emailovú adresu, telefónny kontakt, identifikačné údaje, fakturačnú a dodaciu adresu, obchodné meno osoby, adresu sídla alebo miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ pre DPH (v prípade, ak ste platcom DPH).
 2. Do nákupného košíka si zvolíte tovar, ktorý máte záujem kúpiť, v množstve, ktoré si zvolíte. Vzhľadom na charakter a účel využitia ponúkaného tovaru je možné tovar zakupovať po celých baleniach, ktoré obsahujú určitý počet kusov, presne uvedených v popise konkrétneho tovaru. Následne vyberiete spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru.
 3. Predtým, ako záväzne odošlete objednávku (t.j. kliknete na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby), bude Vám v rámci zhrnutia (rekapitulácie) objednávky umožnené skontrolovať a v prípade potreby zmeniť zadané alebo opraviť chybné údaje vrátením sa späť na predchádzajúcu stránku. Údaje, ktoré budú uvedené v odoslanej objednávke budeme považovať za správne a úplné.
 4. Za záväznú objednávku sa považuje kliknutie na tlačidlo s označením: „Odoslať objednávku s povinnosťou platby.“ Zaslaním objednávky súhlasíte, že pri uzatváraní zmluvy budú použité komunikačné prostriedky na diaľku; náklady Vám vzniknuté pri použití týchto komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy znášate Vy ako kupujúci. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné.
 5. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky Vám na Vami zadanú e-mailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru/služby, údaj o cene tovaru alebo služby a náklady doručenia (poštovné – ak sa aplikujú) ako aj ďalšie informácie. Doručením tohto potvrdzujúceho e-mailu dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 6. E-mailová adresa zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič.
 7. Uzavretím zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a Súvisiace náklady (ak sa aplikujú).
 8. S uzatvorením zmluvy a plnením zmluvy je nevyhnutne spojené spracovávanie Vašich osobných údajov. O tom, na aký účel, na akom právnom základe a za akých podmienok spracovávame Vaše osobné údaje sa dozviete v Informácii o spracovávaní osobných údajov (čl.VII).

Na náš zmluvný vzťah sa nebudú vzťahovať Vaše Všeobecné obchodné podmienky.

 


III. CENA, MINIMÁLNA HODNOTA OBJEDNÁVKY, PLATOBNÉ PODMIENKY A MOŽNOSTI PLATBY

Predávajúci je platcom DPH.

 1. Ceny tovarov/služieb vrátane dane z pridanej hodnoty sú uvedené na našej stránke www.zinco.sk. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu jeho záväzného objednania (predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb).
 2. Ceny sú uvedené v eurách (EUR) a s daňou z pridanej hodnoty (DPH) v príslušnej výške. Pri každom tovare je zároveň informačne uvedená aj cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Súčasťou ceny nie je montáž, reklamná potlač produktov ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Zvýhodnené ceny a ponuky tovaru sú vždy zreteľne označené symbolom "akcia", "výpredaj" a podobne. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 3. Minimálna výška objednávky je 15 Eur s DPH (12,50 Eur bez DPH). Objednávky v nižšej hodnote nie je možné zrealizovať.
 4. Popri cene tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty ste tiež povinný zaplatiť predávajúcemu Súvisiace náklady (závisia od Vášho vlastného výberu spôsobu doručenia a platby za tovar), ak sa aplikujú. Konečná cena tovaru je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, pričom je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
 5. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho, schválením platby platobnou kartou cez platobnú bránu alebo zaplatením v hotovosti na dobierku pri dodávke tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.
 6. Za tovar môžete zaplatiť niektorým z nasledovných spôsobov:
  dobierkou; pri prevzatí tovaru
  bankovým prevodom vopred na náš bankový účet (podklady k úhrade Vám budú zaslané e-mailom po potvrdení Vašej objednávky, tovar Vám bude odoslaný po zaúčtovaní platby v našom informačnom systéme).

Pri úhrade prosíme použiť nasledovné údaje:

Číslo bankového účtu: SK88 0900 0000 0051 4212 1679 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Variabilný symbol: číslo vašej objednávky, vygenerované systémom po jej odoslaní

Popis platby: uveďte prosím vaše meno a priezvisko

Podklady k úhrade pri realizácii bankového prevodu zo zahraničia:

IBAN: SK88 0900 0000 0051 4212 1679
SWIFT kod: GIBASKBX

 1. Faktúra je súčasne daňovým dokladom a bude Vám zaslaná elektronicky na Vašu e-mailovú adresu a súčasne aj v tlačenej podobe spolu s objednaným tovarom. Vytvorením objednávky a súhlasom s týmito VOP udeľujete súhlas s elektronickou fakturáciou.
 2. Ak kupujúci nezaplatí cenu a Súvisiace náklady ani do 30 dní odo dňa akceptácie objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 3. Súvisiace náklady sú nasledovné:

Náklady za doručenie tovaru:

Pre objednávky nad 49 Eur s DPH je doprava ZDARMA.

Pre objednávky od 0 do 49 Eur s DPH sú prepravné náklady nasledovné:


Platba vopred bankovým prevodom: 3,50 €

Platba dobierkou pri prevzatí tovaru od kuriéra: 4,50 €

 

Balné v našom e-shope neúčtujeme.

Náklady individuálnej reklamnej potlače budú dohodnuté pre konkrétny tovar po prijatí objednávky.

 

IV. DODACIE PODMIENKY

 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim podľa týchto VOP.
 2. Tovar odosielame/odovzdávame až po (alebo súčasne s) úplnom zaplatení kúpnej ceny a príslušných Súvisiacich nákladov (ak sa aplikujú). Podľa Vami zvoleného spôsobu doručenia Vám uhradený tovar bude odoslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na dodaciu adresu Vami uvedenú v objednávkovom formulári.
 3. Lehota na doručenie tovaru sa odvíja od toho, či máme objednaný tovar práve na sklade. Tiež sa odvíja od spôsobu platby, ktorý ste si zvolili; každopádne tovar Vám dodáme najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa úhrady ceny a Súvisiacich nákladov (ak sa aplikujú). Vo výnimočnom prípade môže byť pri konkrétnom tovare na internetovej stránke www.zinco.sk uvedená dlhšia dodacia lehota ako je uvedené vyššie; v takomto prípade bude tovar dodaný v tomto termíne. Dodacia lehota kuriérskej spoločnosti je jeden až dva pracovné dni odo dňa odovzdania zásielky predávajúcim na odoslanie. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, alebo za nesprávne uvedenú adresu kupujúceho.
 4. Výška Súvisiacich nákladov ako aj dodacie lehoty platia iba pri objednávkach doručovaných na adresy v rámci Slovenskej republiky. Objednávky z iných krajín posúdime individuálne.
 5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu ste povinní skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusíte zásielku prevziať. Podpisom dodacieho listu prepravcu kupujúci potvrdzuje, že zásielka nebola poškodená. Na neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.
 6. Vynaložíme všetko úsilie na to, aby sme Vám objednaný tovar/službu dodali. Nie je však možné vylúčiť prípady vyššej moci (napr. pandémia, mimoriadna situácia, vojna, živelná pohroma), či nedostupnosť objednaného tovaru, v dôsledku ktorých nebude možné Vám objednaný tovar/službu dodať alebo že ani pri vynaložení všetkého úsilia nebudeme schopní dodať tovar/službu v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo jeho zabezpečenie by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru/služby. Pre takéto prípady si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku (aj čiastočne), prípadne odstúpiť od zmluvy (aj čiastočne), pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O tomto úkone Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky a následne e-mailom. V prípade, ak ste už cenu nedodaného tovaru a Súvisiace náklady (ak sa mal dodávať iba nedodaný tovar) uhradili, uhradené finančné prostriedky Vám budú vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste ich zaplatili, prípadne poštovou poukážkou na adresu uvedenú v objednávke (pokiaľ sa nedohodneme inak). Rovnako Vám uhradené platby vrátime v prípade, ak z dôvodu nedodania objednaného tovaru/služby v dohodnutej lehote od zmluvy odstúpite Vy.

 

V. STORNO OBJEDNÁVKY. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Právo na odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do okamihu jej expedovania, o ktorom je vopred informovaný. V prípade požadovania atypických úprav objednaného tovaru zo strany kupujúceho alebo v prípade množstva objednaného tovaru kupujúcim, ktoré presahuje bežne objednávané množstvo tovaru nie je možné objednávku zrušiť bez poplatku.

Nárok na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na:

– poskytnutie služby (napríklad služieb individuálnej reklamnej potlače produktov Vašim logom alebo iným reklamným materiálom), ak sa jej poskytovanie začalo s Vašim výslovným súhlasom a Vašim vyhlásením, že ste boli riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
– predaj tovaru zhotoveného podľa Vašich osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre Vás.

 1. Objednávku je možné stornovať písomnou formou, elektronicky, prípadne aj ústne – telefonicky u zamestnanca predávajúceho. Právne účinky stornovania objednávky nastávajú doručením oznámenia predávajúceho o akceptovaní stornovania objednávky kupujúcemu.
 2. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme od prepravcu, napriek tomu, že nedošlo k zrušeniu objednávky zo strany kupujúceho ani predávajúceho, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady, vynaložené na odoslanie tovaru a jeho spätné vrátenie prepravcom.

 

5.2. Právo na odstúpenie od zmluvy zo strany Predávajúceho

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom termíne dodania alebo náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky alebo kúpy.

 

VI. ZÁRUČNÁ DOBA, REKLAMÁCIE, REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho čiastočného alebo úplného spotrebovania, opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

 1. Základná záručná doba na tovar predaný spotrebiteľovi je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť odo dňa, kedy ste tovar prevzali. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 2. Čo sa nepovažuje za vadu tovaru/služby, ktorú možno úspešne reklamovať: nepotrebnosť (tovar nechcem, lebo mám doma podobný); dodatočná nespokojnosť s cenou (niekde inde ho majú lacnejší); nespokojnosť s účinkami; spôsobili ste vadu tovaru sám alebo ju spôsobili osoby, ktorým ste umožnili tovar používať; pred prevzatím tovaru ste o vade tovaru vedeli, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru; vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním (napr. v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený); boli porušené ochranné plomby na tovare; tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo po uplynutí doby životnosti (pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby); vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy alebo inej nepredvídateľnej udalosti spôsobenej vyššou mocou; vady boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym zaobchádzaním alebo uskladnením tovaru, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca.
 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u  predávajúceho. Spolu s uplatnenou reklamáciou je kupujúci povinný na účely reklamačného konania odovzdať predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, fyzikálne, chemicky, alebo biologicky nepoškodený.
 4. Kupujúci je povinný uplatniť nároky z vád písomne, a to listom alebo e-mailom, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar predávajúcemu tak, že ho odošle doporučenou poštou alebo ako balík (nie na dobierku).

Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. Predávajúci zaistí spätnú dopravu.

Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád tovaru, presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje. Kupujúci zároveň oznámi kontaktnú adresu (adresa, e-mail, telefón), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo aby táto bola bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci aj pri odstrániteľnej vade, ktorá sa vyskytla opätovne, alebo pri väčšom počte vád, pre ktoré nemôže tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 4. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 5. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží kupujúci pri uplatnení reklamácie originál dokladu o kúpe preukazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho.

 

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Ochrana osobných údajov

7.1.1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti CALLYPSO, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu kupujúci na stránke.

7.1.2  IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201402099.
Plne rešpektujeme súkromie kupujúcich, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu s Vami. V prípade, že kupujúci nechce, aby boli jeho osobné údaje uložené v databáze predávajúceho, môže si tovar objednať telefonicky, prípadne uviesť v " Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.zinco.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov". Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

7.1.3 Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.zinco.sk súčasne zaväzuje, že na prianie kupujúceho, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

7.1.4 Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

7.1.5 Za správnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá kupujúci. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba, t.j. kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.  Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejní a neodovzdáva na spracovanie žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje odovzdávané výlučne za účelom doručenia objednaného tovaru kupujúcemu v poštovom styku.  Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejňuje ani neodovzdáva na spracovanie žiadnej ďalšej osobe.

 

7.2 Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku

Zakliknutím políčka „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ vyjadruje kupujúci ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa, telefónny kontakt, IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačná adresa, dodacia adresa, miesto podnikania spoločnosťou CALLYPSO, s.r.o., so sídlom Pod Žiarcom 914, 027 44  Tvrdošín, IČO 45 655 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,oddiel Sro číslo vložky 53286/L. (ďalej len „spoločnosť CALLYPSO“) ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty. Súhlas je udelený na dobu neurčitú až do odvolania.

Zároveň kupujúci berie na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť CALLYPSO na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň kupujúci potvrdzuje, že dovŕšil vek 16 rokov.

7.3 Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť CALLYPSO, s.r.o., so sídlom Pod Žiarcom 914, 027 44  Tvrdošín. Spoločnosť CALLYPSO vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Janu Kotlárovú, e-mailová adresa info@zinco.sk, telefónne číslo +421 944 247 111.

Spoločnosť CALLYPSO je možné kontaktovať:

 1. a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
  b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
  c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť WEBSUPPORT s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, 841 04  Bratislava, IČO: 36 421 928, vedená Okresným súdom Bratislava I, vložka číslo 63270/B.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov a (v) právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti CALLYPSO tak ako je uvedené vyššie.

7.4 Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. v platnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje kupujúceho  predávajúci spracuje výlučne za účelom spracovania objednávky a dodania objednaného tovaru kupujúcemu v zmysle § 10 ods. 3 písm. d) uvedeného zákona. Za správnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá kupujúci. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba, t.j. kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.  Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejní a neodovzdáva na spracovanie žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje odovzdávané výlučne za účelom doručenia objednaného tovaru kupujúcemu v poštovom styku.  Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejňuje ani neodovzdáva na spracovanie žiadnej ďalšej osobe.

 

VIII. ORGÁN DOZORU

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Odbor výkonu dozoru, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1.

Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim - podnikateľom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení., zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.

Ak vzťah, založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 1. Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie je akceptovateľná aj v prípade odstúpenia od zmluvy.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane popisov produktov, fotografií, videí, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej adrese www.zinco.sk.

Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej adrese www.zinco.sk. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Zákazníkom, ktorí majú na našej webstránke zriadený zákaznícky účet oznámime zmenu týchto podmienok prostredníctvom emailovej správy ; zákazník je v takomto prípade oprávnený odmietnuť zmenu obchodných podmienok v lehote 30 dní odo dňa doručenia emailovej správy do jeho schránky a svoj záväzok (ak nejaký) vypovedať s výpovednou dobou 2 mesiace.

Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2021